Neredesiniz   Tüzük /
Amaç ve İlkeler Kurumsal Kimlik Tüzük Ekibimiz

Tüzük


TÜZÜK

TOVAK e.V.

 

§ 1

ADI, HUKUKSAL ŞEKLİ, MERKEZİ

 

1)     Dernek “TOVAK e.V.” adını taşır.

            Dernek dernekler masasına kaydedilecektir.

2)     Derneğin merkezi Hürth tür.

 

§ 2

KAMU YARARI

 

1)     Dernek iktisadi bir dernek olmayıp sadece vergi yönetmeliğinin  “vergi indirimine uygun amaçlar” bölümü doğrultusunda tümüyle ve doğrudan kamu yararı gözeten amaçları izler.

            Dernek kişisel çıkar gözetmeksizin çalışır: İlkin kendi iktisadi çıkarlarını gözetmez.     Ayrıca hiçbir kişi derneğin amaç ve ereklerine yabancı ödemelerle ya da oransız        yüksek dereceli ödemelerle yarar sağlayamaz.

2)     Bu çerçevede dernek, girdilerini yalnız tüzüğe uygun amaçlar için kullanmakla yükümlüdür.

3)     Üyeler derneğin girdilerinden parasal destek alamazlar.

 

§ 3

AMAÇ VE ETKİNLİKLER

 

Derneğin amacı, Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının gerek bu ülkelerde bulundukları süre içinde gerekse Türkiye ye döndüklerinde daha bilgili, becerili, kültürlü ve uyum sağlayan bireyler olarak yaşayabilmeleri için gerekli eğitim, öğretim ve kültür düzeyine erişmelerine yönelik çalışmalar yapar ve girişimleri destekler. Ayrıca dernek Avrupa dan gençler ve akademisyenlerle hem Avrupa da hem Türkiye de sosyal hizmet biçiminde birliktelikleri organize amacını güder.

 

Bunları gerçekleştirmek için dernek

1)     Kurslar, seminerler, konferanslar, paneller, kültür gezileri ve benzeri eğitsel ve kültürel etkinlikler düzenler.

2)     Her düzeyde eğitim, araştırma etkinlikleri ile süreli, süresiz basılı, görsel, işitsel basın, yayın etkinliklerinde bulunur.

3)     Örgün ve yaygın eğitim kurumları, yuva, kreş, yurt, danışmanlık merkezi, tercüme bürosu gibi kurumları açar ve işletir.

4)     Dernek amaçlarına uygun çalışma yapacak olanlara, akademik değişim programları, karşılıklı ya da karşılıksız burslar gibi idari ve parasal desteklerde bulunur.

5)     Kitaplıklar, dökümentasyon merkezleri, geçici, sabit veya süreli, süresiz sergiler düzenler, çalıştırır.

6)     Amaçlarına uygun alanlarda, kamu ve özel, gerçek ve tüzel kişiler ve kurumlarla işbirliği yapar.

7)     Amaçları doğrultusunda, vakıf, enstitü ve tüzel kişilerin kurulma ve desteklenmesi için çalışır.

8)     Genel gereksinmelerin giderilebilmesi için dernek merkezinde ya da dışında işyerleri açarak üyeleri arasında dayanışma ve gelişme sağlayacak çalışmalar yapar.

9)     Dernek amaçlarının gerçekleşmesine destek olan, Türkiye deki eğitim, öğretim kuruluşları ile sosyal kurumlara ayni ve nakdi yardımları “Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı” aracılığıyla yapar.

 

§ 5

ÜYELİK

 

1)     Derneğin üyeleri

            a) asli üyelerden

            b) destekleyici üyelerden

            c) onursal üyelerden

            oluşur.

1 a) Dernek içinde veya dışında, dernek amaçları doğrultusunda önemli hizmetler vermiş olan, medeni haklarını tam kullanma yetkisine sahip gerçek kişiler asli üye olarak kabul edilebilirler. Asli üye olmak için adayın, dernek asli üyelerinden en az birinin referansı ile dernek yönetim kuruluna başvurması gerekir. Başvuruda üye olmanın gerektirdiği tüm koşulları ve dernek yönetim kurulunca belirlenen yükümlülükleri yerine getireceğini belirtmelidir. Dernek yönetim kurulu en geç bir yıl içinde başvuruyu karara bağlar.

 

Asli üyelerin seçme ve seçilme hakları vardır. Dernek yönetim kurulu üyelik başvurusunu reddettiği taktirde yazılı bildirilmelidir. Reddin gerekçesi bildirilmek zorunda değildir. Gerek üyelik başvurusu reddedilen adaylar gerekse üyeliği uzatılmayanlar ilk olağan genel kurulda görüşülmek üzere başvuruda bulunabilirler. Bu durumda yönetim kurulu, bu konuyu olağan ya da olağanüstü genel kurul gündemine almak zorundadır.

 

Derneğin kurucu üyeleri asli üyelerdir.

 

1 b) Biçim ve miktarları yönetim kurulunca belirlenen hizmet ve/veya maddi katkıları yerine getirmeyi taahhüt eden gerçek ve tüzel kişiler derneğin destekleyici üyeleri olabilirler. Yönetim kurulu, destekleyici üye kabul etme yetkisini derneğin yetkili gördüğü organına veya üyelerine devredebilir. Destekleyici üyeler genel kurula katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

 

1 c) Dernek amaçları doğrultusunda olağanüstü hizmet veren ve derneğe büyük ölçüde katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararıyla onursal üyeliğe seçilirler.

 

2)     Üyelik

                       a) ölüm

                       b) içinde bulunulan takvim yılının bitiminden üçay öncesine kadar üyenin                             taahhütlü bir mektupla dernekten ayrıldığını ifade eden yazısıyla

                       c) üyenin herhangi bir suçtan ağır cezaya çarptırılmasıyla

                       d) dernekten ihraç yoluyla sona erer.

Sadece önemli nedenlerle gerçekleşecek olan ihraç kararını yönetim kurulu verir. Üyenin dernek amaçlarına aykırı davranması, derneğin tüzüğüne uygun yükümlülüklerini veya dernek adına üstlenilmiş görevlerini aşırı ihmal etmesi veya üyelik aidatını ödememesi özellikle önemli nedenler olarak görülebilir.

Dernekten ihracı sözkonusu olan kişiye yazılı ya da sözlü olarak görüşünü açıklama fırsatı verilir. Yönetim kurulu kararıyla ihraç edilen üye, ihracın yürürlüğe girip girmediğine bakılmaksızın, yazılı ihraç bildirimini almasından sonraki bir haftalık süre içinde bu karara itirazda bulunabilir. Dernek yönetim kurulu itirazı gelecek olağan genel kurul toplantısının gündemine almak zorundadır.

 

§ 6

ÜYELİK AİDATI

 

1)     Her asli ve destekleyici üye yıllık üyelik aidatını önceden ödemek zorundadır.

2)     Üyelik aidatının ödeme biçimi, miktarı ve ödeme zamanı yönetim kurulu tarafından saptanır.

 

§ 7

DERNEĞİN ORGANLARI

 

Derneğin organları: genel kurul, yönetim kurulu ve danışma kuruludur.

Gereksinme duyulduğu taktirde yönetim kurulu bunların dışında, görevleri ve çalışma biçimleri tam olarak yönetim kurulunca belirlenecek kurullar ve çalışma grupları oluşturabilir.

 

§ 8

GENEL KURUL

 

1)     Genel kurul asli üyelerden oluşur.

Olağan genel kurul en azından her iki yılda bir kere toplanır. Olağanüstü genel kurul yönetim kurulu tarafından ya da yönetim kuruluna gündem belirlenerek yazılı başvuruda bulunan üyelerin dörtte biri tarafından toplanabilir.

2)     Genel kurul toplantıları, derneğin merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Üye sayısının yarısından bir fazlasından yazılı itiraz gelmediği sürece başka bir kent veya ülkede genel kurulun yapılması olasıdır.

3)     Genel kurula çağrı, üyelerin kayıtlı adreslerine taahhütlü posta ile, toplantı tarihinden en az onbeş gün önce yönetim kurulu tarafından gönderilmiş olmalıdır.

Çağrıda aşağıdaki maddeler bulunmalıdır:

Gündem, toplantının günü ve saati, toplantı yerinin adresi ve toplantı için yeterli çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı çağrıda yer alır.

4)     Genel kurulun toplanması için üye sayısının yarısından bir fazlasının çoğunluğuna gerek vardır.

İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı varolan üyelerin sayısına bakılmaksızın karar verebilir. Başkan ve/veya yardımcısının sürekli veya geçici olarak yurtdışında bulunması, ölümü, görevden istifası veya görevden alınması genel kurulun karar vermesini etkilemez.

5)     Genel kurul, asli üyelerin bizzat verecekleri oyların salt çoğunluğu ile aşağıdaki konularda karar verir:

a) Üyelerin veya yönetim kurulunun süreleri dolmadan azilleri

b) Tüzük değişikliği

c) Yönetim kurulu tarafından reddedilen başvurular ve ihraç itirazları

6)     Derneğin feshi konusunda alınacak bir karar için ¾ çoğunluk aranır.

7)     Her genel kurul toplantısı üzerine, başkan ya da başkan yardımcısı tarafından imzalanacak bir zabıt tutulmalıdır.

8)     Genel kurulun görevleri:

a) Görev süresi dolan yönetim kurulunun aklanması ve yeni yönetim kurulunun seçilmesi

b) Geçmiş dönemin etkinlik ve bütçe raporunun kabulü ve gelecek dönemin etkinlik planı ile bütçe taslağının onayı

c) Tüzük değişikliği

d) Tüzükte belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

§ 9

YÖNETİM KURULU

1)     Yönetim kurulu

a) başkan

b) başkan yardımcısı

c) saymandan oluşur.

2)     Yönetim kurulu, olağan genel kurul tarafından, yazılı ve gizli oylama ile dört yıllık süre için seçilir.

3)     Yönetim kurulu üyelerinden birinin zamanından önce ayrılması durumunda, genel kurulda yönetim kurulu seçiminde en fazla oy alan yedek üye görevi üstlenir. Oylar eşitse kalan yönetim kurulu üyeleri karar verir. Yönetim kurulu üye sayısı yedekler de dahil ikiye düşerse, bir dahaki olağan genel kurula dek görev yapmak üzere asli üyelerden birini kalan yönetim kurulu üyeleri belirler.

Herhangi bir nedenle yönetim kurulu ve yedeklerin sayısı bire düşerse, bu üye yeni yönetim kurulu seçilmesi amacıyla olağanüstü genel kurulu toplamak zorundadır.

4)     Yönetim kurulu en az çeyrek yılda bir kez başkan, yoksa başkan yardımcısı tarafından toplantıya çağrılır. Toplantıya çağrıyı yapan oturumu yönetir.

5)     Yönetim kurulunun her toplantısı üzerine, en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanan bir karar tutanağı düzenlenir. Muhalefet şerhi koymak isteyen yönetim kurulu üyesi yazılı olarak tutanağa karşı görüşünü bildirir.

Oylamalarda eşitlik olursa oturumu yönetenin oyu belirleyici olur.

6)     Yönetim kurulunun görev ve yetkileri:

a) Dernek kaynaklarını derneğin amaçları doğrultusunda kullanmak ve kullanılabilecek kaynakları artırmak

b) Dernek adına derneğin taşınır, taşınmaz varlıkları üzerinde tasarrufta bulunur

c) Üçüncü şahıslara karşı derneğin temsili ve dernek adına her türlü akit yapma ve bozma

d) Üye kaydı, etkinlik planları yönergeleri düzenleme, gerekirse iç tüzük ve talimatların hazırlanması

e) Bu tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

 

Dernek dışarıya karşı, biri başkan olmak üzere, iki yönetim kurulu üyesi tarafından temsil edilir. Üçüncü şahıslara karşı, parasal taahhütlerde, biri başkan olmak kaydıyla, iki yönetim kurulu üyesinin imzası gerekir. Yönetim kurulu, nihai sorumluluk kendine ait olmak üzere, belirli işlerin yerine getirilmesi amacıyla yetkilerini, kısmen ya da tümüyle üçüncü kişiye devredebilir.

7)     Yönetim kurulu üyeleri görevlerini gönüllü olarak yaparlar. Ancak dernek adına yapılan etkinlik ve çalışmaların maliyeti dernek kasasından sağlanır, böylece derneğin saygınlığı korunur ve istenen randımana ulaşılabilir.

 

§ 10

DANIŞMA KURULU

 

1)     Danışma kurulu, yönetim kurulu başkanının değişik konularda danışabileceği kişilerden oluşur. Üyeleri yönetim kurulu başkanının önerisi üzerine yönetim kurulu seçer.

2)     Danışma kurulu içeriği uzmanlık gruplarının oluşmasına olanak sağlar. Danışma kurulu, yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine ayrı ayrı ya da hep birlikte toplanabilir. Nerede yapılırsa yapılsın, üyelerin toplantıya katılım giderleri kısmen ya da tümüyle, dernek kasasından karşılanabilir.

 

§ 11

ÇALIŞMA YILI

 

Çalışma yılı takvim yılıdır.

 

§ 12

DERNEĞİN TASFİYESİ

 

a) Altı ay içinde derneğin organları hala oluşturulamadıysa

b) asli üyelerin sayısı altı ay içinde yedinin altındaysa

c) olağanüstü genel kurul toplantısında hazır bulunan asli üyelerin ¾ çoğunluğuyla derneğin feshine karar verildiyse

dernek tasfiye edilir.

Derneğin tasfiyesi ya da feshi veya şimdiye kadarki amacının ortadan kalkması durumunda, derneğin olası borçlarının ödenmesinden sonra artakalan mal varlığı bu tüzüğün § 3 te belirtilen amaçlarında kullanılmak üzere kamu yararına çalışan başka bir derneğe kalır.

 

§ 13

 

1)     Dernek Almanya Federal Cumhuriyeti nde heryerde oluşumu ve çalışma biçimi yönetim kurulunca hazırlanacak iç tüzükle belirlenecek şubeler açabilir.

2)     Dernek politik ve dinsel etkinliklerle uğraşmaz. Dernek adına politik ve dinsel görüş bildirilemez. Dernek merkezi, lokalleri ve etkinlikleri siyasi ve dinsel amaçlı propaganda için kullanılamaz. Bunun aksine davranan üyenin dernekle ilişkisi kesilir. Dernek adına bilimsel kuruluşlarla yapılan bilimsel nitelikli araştırmalar, yayınlar, toplantılar bu maddenin kapsamı dışındadır. Tüzüğün bu maddesi değiştirilemez.

 

§ 14

 

Bu tüzük 14 maddeden oluşur. Bu tüzükte değinilmeyen konularda yerel/eyalet/federal idarelerin mevzuat hükümlerine göre karar verilir.

 

Hürth, 01.09.2009

Telif Hakkı © 2017 Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK)            Her hakkı saklıdır. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası Tüzük